Program FOCUS

Pracownia Medycyny Genomowej zostala wyposażona dzięki środkom finansowym, przyznanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu FOCUS.

W ramach projektu "Rola microRNA w raku tarczycy”, realizowanego w ramach Subsydium Focus 2008 wykonaliśmy analizę analizę funkcji microRNA deregulowanych w raku tarczycy, a w szczególnosci mechanizmu w jaki polimorfizm sekwencji prekursora microRNA-146a zwiększa ryzyko zachorowania na raka brodawkowatego tarczycy (PTC).

    • Udokumentowalismy, że z alternatywnego ramienia prekursora miR-146a powstaje dodatkowa dojrzała cząsteczka microRNA, ktorej funkcja jest zależna od badanego polimorfizmu. Wykazalimy, że zestaw genów docelowych dla alternatywnego microRNA jest odmienny dla poszczególnych alleli (G oraz C), a heterozygoty jako jedyne produkują trzy odmienne strukturalnie i funkcjonalnie miR-y, co wyróżnia je od obu homozygot. Zmiany regulacyjne zależne od badanego polimorfizmu znajdują swoje odzwierciedlenie w różnicach w trankskryptomach guzów pochodzących od chorych homozygotycznych i heterozygotycznych w polimorficznym locus. Wyniki opublikowalismy w PNAS (luty 2009) oraz Cell Cycle (czerwiec 2009). Zależnosć nowotworzenia w gruczole tarczowym od nadekspresji oraz heterozygotycznosci miR-146a planujemy ostatecznie udowodnić w doswiadczeniach z myszą transgeniczną, którą uzyskaliśmy w sierpniu 2011. W przeciągu najbliższych miesięcy rozpoczniemy badania funkcjonalne z wykorzystaniem modelu zwierzęcego.

    • Wykazaliśmy synergistyczny wpływ miR-146a oraz pozostałych microRNA deregulowanych w raku tarczycy na inhibicję THRB, genu kluczowego dla działania hormonów tarczycy, który równoczesnie wykazuje silne własciwosci supresorowe nowotworzenia (JCEM, 2011). Równocześnie w sekwencji THRB zidentyfikowaliśmy nieznany dotąd gen z klasy microRNA, którego obecność może być kluczowa dla procesów nowotworzenia związanego z utratą locus THRB. Obecnie przeprowadzamy doświadczenia mające na celu określenie funkcji owego nowego microRNA.

    • Wykonaliśmy całogenomową analizę microRNA w gruczole tarczowym w wyniku czego określiliśmy profil sekwencji i ekspresji wszystkich mikroRNA ulegających ekspresji w tarczycy i deregulowanych w raku brodawkowatym tarczycy. Zidentyfikowaliśmy liczne izoformy długości i sekwencji znanych mikroRNA a także nowe, nie odkryte dotąd cząsteczki mikroRNA (praca w recenzji w JCEM). 

    • W ramach prac klinicznych próbujemy udokumentować możliwość wykorzystania osoczowej ekspresji microRNA do wczesnej diagnostyki guzów tarczycy. W chwili obecnej wyizolowaliśmy RNA z osocza ponad 500 osób z guzami tarczycy. Jesteśmy w trakcie analizy real-time RT-PCR.


W ramach  Subsydium Focus 2012 realizujemy projekt mający na celu określenie roli mikroRNA miR-146a-3p i miR-146a-5p w patogenezie nowotworów tarczycy z wykorzystaniem myszy transgenicznej z indukowaną ekspresją mir-146a człowieka.